Generalized Sagnac Effect

Wang, Ruyong, Yi Zheng, and Aiping Yao. “Generalized Sagnac Effect.” Physical Review Letters 93, no. 14 (2004).

2004-Generalized Sagnac Effect-Wang.pdf (1019.8 KB)